1

انواع اصول و تکنیک های سایه زدن چهره

http://www.whiteart.ir

تکنیک هاشورزنی متقاطع از خطوط روی هم افتاده که در جهت های مختلفی است، تشکیل شده است. از این تکنیک برای نشان دادن چین و چروک و بافت پوست و همچنین برای پارچه استفاده می شود.

Read »

User login

randomnessfucky