1

Chú Đại Bi - Nguồn Gốc Và Các Phiên Bản

https://phatbanmenhbinhan.blogspot.com

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Read »
phatbanmenh's picture
Created by phatbanmenh 6 weeks 5 days ago – Made popular 6 weeks 5 days ago
Category: News   Tags:

User login

randomnessfucky