1

Đại Thế Chí Bồ Tát Đem Ánh Sáng Trí Tuệ

https://phatbanmenhbinhan.blogspot.com

Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát là thị giả theo hầu Phật A Di Đà, xưng tụng là Tây Phương Tam Thánh, tiếp dẫn và độ hóa chúng sinh bằng trí tuệ.

Read »
phatbanmenh's picture
Created by phatbanmenh 7 weeks 2 days ago – Made popular 7 weeks 2 days ago
Category: News   Tags:

User login

randomnessfucky